You need to upgrade your Flash Player
Αναστήλωση και επανάχρηση του Πύργου Nebojsa στο Δήμο Βελιγραδίου

Ένα σημαντικό πρόγραμμα Ελληνο - Σερβικής συνεργασίας ξεκίνησε και τυπικά με την υπογραφή της σύμβασης την Τετάρτη 19/12/2007 στην αίθουσα τελετών της Βουλής από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (Ε.Κ.Β.Μ.Μ.) ομότιμο καθηγητή κ. Νίκο Ζία και τον κ. Strahinja Sekulic, εκπρόσωπο του Δημάρχου του Βελιγραδίου, υπό την αιγίδα του Α΄Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Γεώργιου Σούρλα.

Το πρόγραμμα αφορά τη συντήρηση και επανάχρηση του πύργου Nebojsa στο ιστορικό κέντρο του Βελιγραδίου. Πρόκειται για τον πύργο που βρίσκεται στο παραποτάμιο τμήμα (σύγκλιση του ποταμού Σάβα με το Δούναβη) του κάστρου του Βελιγραδίου και στον οποίο δολοφονήθηκε ο Ρήγας Φεραίος και οι σύντροφοι του.
 
Για το μνημείο αυτό εκπονήθηκε με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (Ε.Κ.Β.Μ.Μ.) σε συνεργασία με το Δήμο Βελιγραδίου ένα σχέδιο μετατροπής του σε μουσείο-πολιτιστικό κέντρο αφιερωμένο στο Ρήγα Φεραίο, στην ιστορία του πύργου και στους απελευθερωτικούς αγώνες των Σέρβων και εν γένει των Βαλκανίων λαών.

Το σχέδιο αποτέλεσε αντικείμενο πολλών συναντήσεων και διερευνητικών αποστολών, μια και η προοπτική αυτή είναι εξ ίσου ενδιαφέρουσα για την Ελληνική και τη Σερβική πλευρά. Είναι ένα έργο το οποίο συμβάλλει αποφασιστικά στη πολιτιστική - περιβαλλοντική, τουριστική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής αυτής του Βελιγραδίου και ταυτόχρονα στοχεύει να γίνει χώρος μνήμης και τιμής μιας σημαντικής προσωπικότητας, αυτής του Ρήγα Φεραίου, για τον ελληνισμό αλλά και τη φιλία και τη συνεργασία των λαών των Βαλκανίων.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.867.000,00 € περίπου υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Εξωτερικών (το οποίο ήδη αποφάσισε να διαθέσει ένα σημαντικό κονδύλιο από το πρόγραμμα της αναπτυξιακής συνεργασίας Hellenic Aid) και το Υπουργείο Πολιτισμού αλλά και την καθοριστική υποστήριξη του υλικά και ηθικά από την Βουλή των Ελλήνων.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών (με τη συνδρομή και της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου του Βελιγραδίου) και ταυτόχρονα η έναρξη των απαραίτητων εργασιών ώστε:
 

 • να αναστυλωθεί ο Πύργος για να μπορεί να λειτουργήσει ως μουσειακός χώρος.
 • να μελετηθεί μουσειολογικά και μουσειογραφικά ώστε να προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο η λειτουργία του Πύργου.
 • να αποκτήσει το μνημείο τον απαραίτητο για τη λειτουργία του εξοπλισμό. 
 • να διευθετηθεί ο ιδιαίτερα σημαντικός περιβάλλων χώρος.
 • να προετοιμασθεί πολύπλευρα η λειτουργία του Μουσείου και της ευρύτερης περιοχής του, της οποίας την ευθύνη έχει ήδη αναλάβει ο Δήμος Βελιγραδίου.
 • να ετοιμαστεί το ανάλογο προωθητικό υλικό.

Το έργο, αποτελεί σημαντική δράση του Ε.Κ.Β.Μ.Μ., φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και εργάζεται συστηματικά για την ανάδειξη και προστασία Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών μνημείων στην ευρύτερη Βαλκανική και Μεσογειακή περιοχή. Από την Alpha MENTOR, σύμβουλο του έργου προετοιμάζονται με υπευθυνότητα όλες οι παράμετροι που διέπουν ένα έργο με ανάλογη ακτινοβολία στον Ελληνικό και Βαλκανικό χώρο. Ειδικότερα οι υπηρεσίες της κατανέμονται:

Σε ότι αφορά την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών ενεργειών 

 • Προετοιμασία ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
 • Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας του έργου


Σε ότι αφορά την υλοποίηση του έργου 

 • Παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου και επιτόπου. Ιδιαίτερα παρακολουθεί την ορθή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, την ποιοτική ορθά και ποσοτικά αναλογική υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου.
 • Υποστηρίζει τον εντολέα στην διενέργεια των διαγωνισμών και την κατάρτιση των συμβάσεων που θα υπογραφούν με τους αναδόχους, ώστε να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία, με τη συνεργασία ειδικού νομικού συμβούλου.
 • Υποστηρίζει τον εντολέα στην λήψη των απαιτούμενων προεγκρίσεων. 
 • Προετοιμάζει κάθε Ενημέρωση για την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας ( ΥΔΑΣ ) και για τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, της χώρας όπου εκτελείται το έργο. 
 • Επιβλέπει κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου την τήρηση του Κανονισμού 1159/2000 και των σχετικών οδηγιών που αφορούν τους κανόνες δημοσιότητας του έργου. Φροντίζει για τη δημοσιοποίηση του έργου και ταυτόχρονα διασφαλίζει τη δημοσιοποίηση της ελληνικής αναπτυξιακής πολιτικής.
 • Παρέχει και επιβλέπει την λειτουργία μηχανισμού πιστοποίησης έργου 
 • Παρέχει και επιβλέπει την λειτουργία συστήματος παρακολούθησης και πιστοποίησης της ποσότητας του είδους των υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα και παρακολουθεί την ποιότητα τους.
 • Υποστηρίζει πλήρως τον Εντολέα στην οικονομική διαχείριση του έργου και ειδικότερα στην κατάρτιση των εκθέσεων προόδου . 
 • Υποστηρίζει τον Εντολέα κατά την διενέργεια αποστολών αξιολόγησης του έργου καθώς και σε περιπτώσεις ελέγχων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης καθώς και από τα άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. 
 • Διευκολύνει επιτόπιους ελέγχους από την ΥΔΑΣ , τα χρηματοδοτούντα Υπουργεία και τις Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές .
 • Προετοιμάζει την Τελική έκθεση αποτελούμενη από τον Τελικό Οικονομικό Απολογισμό (συνοδευόμενο από πλήρη παραστατικά στοιχεία των γενομένων δαπανών) και Τελική Έκθεση Υλοποίησης. 
 • Αναλαμβάνει την ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης του έργου (On going)
 • Ανταποκρίνεται στην υποχρέωση συμβουλευτικής υποστήριξης του φορέα σε οτιδήποτε ζητηθεί από την Υ.Δ.Α.Σ. και αφορά την ολοκλήρωση του έργου.
 • Υποστηρίζει το φορέα μέχρι την αποπληρωμή του έργου.

Περισσότερα:
www.beogradskatvrdjava.co.rs
www.ekbmm.gr

 

 

  Πίσω  
Σημαντικά Έργα
 Iχθυοτροφικό - Οικοτουριστικό πάρκο Τηθύς
 Ανάπτυξη - Οργάνωση και λειτουργία του
 Αναστήλωση και επανάχρηση του Πύργου Nebojsa
περισσότερα
Τελευταία Νέα
 16-07-2009
ΤΗΘΥΣ : Ένα επισκέψιμο Φυσικό Ιχθυοτροφικό
 17-06-2009
Ξεκίνησαν τα έργα στον Πύργο Nebojsa
 28-05-2009
Alpha MENTOR: Με σταθερό προσανατολισμό στην
περισσότερα