You need to upgrade your Flash Player
Iχθυοτροφικό - Οικοτουριστικό πάρκο Τηθύς

ΤΗΘΥΣ

Η προσωποποίηση της θηλυκής γονιμότητας της θάλασσας, κόρη του Ουρανού και της Γης και η νεότερη από τις Τιτανίδες. Παντρεύτηκε τον Ωκεανό, ένα από τους αδελφούς της με τον οποίο απέκτησε πάνω από 3.000 παιδιά που υπήρξαν όλοι οι ποταμοί του κόσμου.

Ονομασία της αρχαίας μεγάλης εσωτερικής θάλασσας της Γης κατά τον Κρητιδικό Αιώνα, σημερινό και σχετικά μικρό απομεινάρι της οποίας αποτελεί η Μεσόγειος Θάλασσα.

\
H ανάπτυξη και λειτουργία του Ιχθυοτροφικού – Οικοτουριστικού Πάρκου «ΤΗΘΥΣ» - νότια του χωριού Ν. Πόροι Πιερίας - πραγματοποιείται σε μισθωμένη έκταση 1.000 περίπου στρεμμάτων. Αφορά έναν υγρότοπο, ο οποίος αμφιτροφοδοτείται από τη θάλασσα με δύο φυσικές διόδους και από τη στράγγιση γλυκών νερών από τον ορεινό όγκο του νότιου τμήματος του Ολύμπου.

Είναι η πρώτη φορά στη Χώρα μας, όπου επιχειρείται η πολλαπλή και παράλληλα ήπια αξιοποίηση ενός μισθωμένου δημοσίου ιχθυοτροφείου που περιλαμβάνει:
 

 •  την αξιοποίηση της αύλακας για αλιευτικούς παραγωγικούς σκοπούς, με παραδοσιακή υποδομή και μέσα (ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις, ιχθυοφραγμοί, κ.λ.π.) ,
 •  τη σύνδεση δράσεων και πρωτοβουλιών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας της περιοχής, σε σχέση με το ιχθυοτροφείο,
 •  της λειτουργίας του μισθωμένου χώρου, ως υποδοχέα περιβαλλοντικής αγωγής και πληροφόρησης και ως υποδομή ελεγχόμενης οικοτουριστικής αναψυχής,
 •  της ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων φυσικού εργαστηρίου και εφαρμοσμένης βιολογίας, χώρου επίδειξης καινοτομιών ΑΠΕ και αειφορικής διαχείρισης σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων και χώρου άσκησης πρακτικής φοιτητών, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς.

Η υπ’ αριθμ. 1539/31-03-2009 έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (Master Plan) του Ιχθυοτροφικού – Οικοτουριστικού Πάρκου «ΤΗΘΥΣ», από τη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αφενός επιβεβαιώνει τη συμβατότητα των επιδιωκόμενων στόχων και πρωτοβουλιών με το χαρακτήρα και το αντικείμενο της μισθωμένης έκτασης και αφετέρου αναβαθμίζει το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου.

Η υποστήριξη και ο συντονισμός του εγχειρήματος ανατέθηκε στις εταιρίες Alpha MENTOR Ε.Π.Ε. και ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε., με μακρόχρονη δραστηριότητα, ενασχόληση και εξειδίκευση, στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ΑΠΕ, της επιχειρηματικότητας και του περιβάλλοντος.

ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Η περιοχή παρέμβασης, αφορά ένα φυσικό πολιτισμικό πόρο, ο οποίος "επιβάλλεται" να αναδειχθεί και "επιλέγεται" να λειτουργήσει ως πιλότος, μιας συνδυασμένης και ισόρροπης παραγωγικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Για τους λόγους αυτούς, έχει επιλεγεί ο σχεδιασμός της λειτουργίας του "Ιχθυοτροφικού – Οικοτουριστικού Πάρκου ΤΗΘΥΣ", με όρους:
 

 •  βιολογικής ιχθυοκαλλιέργειας,
 •  αυτοδυναμίας στην παραγωγή ενέργειας, με τη χρήση ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών στοιχείων,
 •  ήπιας παρέμβασης στο χώρο και το περιβάλλον, με τη χρήση φυσικών υλικών προς το περιβάλλον και όπου απαιτηθούν ιδιαίτερες –περιορισμένες- παρεμβάσεις, με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών,
 •  ενίσχυση της βιοποικιλότητας, με τον εμπλουτισμό υδρόβιων οργανισμών και τη φύτευση ενδημικών ειδών,
 •  με τη σύνδεση παραδοσιακών μεθόδων χρήσης φυσικών πόρων, όπως π.χ. ανεμόμυλοι και της σύγχρονης εφαρμογής και αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας,
 •  με δραστηριότητες περιβαλλοντικής αγωγής και οικοτουριστικής αναψυχής,
 •  χρήση σύγχρονων τεχνολογιών (τηλεμετρικοί σταθμοί παρακολούθησης των φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού, μετεωρολογικός σταθμός) για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δεδομένων στην περιοχή παρέμβασης.

Από τη συνολική παρουσίαση και αξιολόγηση του σχεδιασμού ανάπτυξης του Ιχθυοτροφικού – Οικοτουριστικού Πάρκου "ΤΗΘΥΣ" προκύπτουν:

H στόχευση για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των φυσικών πόρων. Για το λόγο αυτό δεν θα χρησιμοποιηθούν γεωτρήσεις και οι απαιτήσεις της χρήσης του νερού θα οριοθετηθούν ως εξής:
 

 •  Η λειτουργία του κυλικείου και των χώρων υγιεινής θα εξυπηρετηθεί από το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού των Ν. Πόρων.
 •  Το πότισμα των χερσαίων φυτών, θάμνων και δένδρων που θα τοποθετηθούν στην προστατευτική ζώνη θα γίνεται μέσω της άρδευσης γλυκού νερού από τα ανάντη σημεία της αύλακας, όπου κυριαρχεί το γλυκό νερό.
 •  Η χρήση υφάλμυρου νερού στις λίμνες και τα ενυδρεία, μέσω άντλησής του από την αύλακα και παροχέτευσής του επίσης σ’ αυτήν.


Η αυτονομία στις ενεργειακές απαιτήσεις με τη χρήση φωτοβολταϊκών panels και μικρού τύπου ανεμογεννητριών, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η χρήση του δικτύου της ΔΕΗ. 

Η διαχείριση της επισκεψιμότητας με τη, κατά το δυνατό, περιορισμένη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Η διαχείριση των παραγόμενων απορριμμάτων μέσω:

 •  της χρήση μικρού τύπου μονάδας κομποστοποίησης για τα οργανικά υπολείμματα και χρήση του τελικού προϊόντος για λίπανση των φυτών και δένδρων
 •  της συλλογής των συσκευασιών και των λοιπών απορριμμάτων σε κάδους ανακύκλωσης και την προώθησής τους σε αντίστοιχες υποδομές.


Η στόχευση για την ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος της μισθωμένης έκτασης, όπου περιλαμβάνονται:

 •  η επεξεργασία των εισερχόμενων υδάτων στην αύλακα με τη χρήση φυσικών φίλτρων (πράσινα φίλτρα),
 •  η εφαρμογή διαδικασιών απορρύπανσης του πυθμένα της αύλακας και του χερσαίου τμήματός του,
 •  η επεξεργασία των νερών που εξέρχονται από τα ενυδρεία, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητά τους.


Οι υψηλές απαιτήσεις κεφαλαίων για την ανάπτυξη και λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου, υπολογίζεται ότι θα αντισταθμιστούν από τις προσόδους της παραγωγικής δραστηριότητας του ιχθυοτροφείου και της επισκεψιμότητας. Οι πρόσοδοι θα προκύψουν από:

 •  το σύνολο της παραγωγής της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας,
 •  τη δημιουργία εσόδων λόγω της επισκεψιμότητας (αναψυχή, χρήση κυλικείου, κλπ).


Πρόσφατα ολοκληρώθηκε και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με σκοπό τον καθορισμό των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του ιχθυοτροφικού - οικοτουριστικού πάρκου. Αναφέρεται σε μια σειρά από σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις, οι οποίες συμβάλουν στην ανάπλαση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη αύξηση της αλιευτικής παραγωγής αλλά και να εξαλειφθούν συγκεκριμένα φαινόμενα τα οποία οδηγούν σε υποβάθμιση του υδάτινου περιβάλλοντος και του ευρύτερου χερσαίου χώρου της περιοχής.

Περισσότερα:
www.nearhus.gr

 

 

  Πίσω  
Σημαντικά Έργα
 Iχθυοτροφικό - Οικοτουριστικό πάρκο Τηθύς
 Ανάπτυξη - Οργάνωση και λειτουργία του
 Αναστήλωση και επανάχρηση του Πύργου Nebojsa
περισσότερα
Τελευταία Νέα
 16-07-2009
ΤΗΘΥΣ : Ένα επισκέψιμο Φυσικό Ιχθυοτροφικό
 17-06-2009
Ξεκίνησαν τα έργα στον Πύργο Nebojsa
 28-05-2009
Alpha MENTOR: Με σταθερό προσανατολισμό στην
περισσότερα