You need to upgrade your Flash Player
Ανάπτυξη - Οργάνωση και λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ.Καβάλας

\
Το ΒΙΟ.ΠΑ.Κ αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την Πόλη και το Νομό Καβάλας. Η συμβολή του στην αναπτυξιακή διαδικασία της ευρύτερης περιοχής είναι καθοριστική, σε συνδυασμό με άλλα σημαντικά έργα, όπως το νέο Εμπορικό Λιμάνι της Καβάλας, το Εκθεσιακό Κέντρο και η Εγνατία Οδός.

Αφορά έργο με πολυεπίπεδες θετικές επιπτώσεις, τόσο στην αποσυμφόρηση του αστικού ιστού της Πόλης της Καβάλας και της περιαστικής ζώνης της, όσο και στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις του Νομού Καβάλας.

Με την ανάπτυξη του ΒΙΟ.ΠΑ.Κ. επιτυγχάνεται:

 •  Λειτουργία οργανωμένου χώρου εγκατάστασης επιχειρήσεων και επαγγελματικών εργαστηρίων,
 •  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν και όσων νέων δημιουργηθούν,
 •  Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης,
 •  Αποσυμφόρηση του αστικού ιστού της πόλης της Καβάλας,
 •  Προστασία και αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος,
 •  Ακύρωση της απρογραμμάτιστης και διάσπαρτης εγκατάστασης επιχειρήσεων.Η επιλογή της χωροθέτησης του ΒΙΟ.ΠΑ.Κ., έλαβε υπόψη του το Χωροταξικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο(ΓΠΣ) της πόλης της Καβάλας και τις καθορισμένες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ).

 

Η έναρξη των διαδικασιών σχεδιασμού και υλοποίησης του ΒΙΟ.ΠΑ.Κ., ξεκίνησαν το 1998, όταν με δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, ανατέθηκε η μελέτη σκοπιμότητας-βιωσιμότητας από το Επιμελητήριο Καβάλας και στη συνέχεια η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η καθυστέρηση που προέκυψε, από τη μη εφαρμογή του Νόμου για τις Β.Ε.Π.Ε. ανέστειλε τις ενέργειες για τη θεσμική και διοικητική ωριμότητα του ΒΙΟ.ΠΑ.Κ.

Το 2003-2004, επανεκκίνησαν οι διαδικασίες για την ανάπτυξη του ΒΙΟ.ΠΑ.Κ., με τρεις παράλληλες ενέργειες:

 •  την απόκτηση κατά κυριότητα της γης, όπου είχε σχεδιασθεί να εγκατασταθεί το ΒΙΟ.ΠΑ.Κ.,
 •  την έρευνα αγοράς για το ενδιαφέρον επιχειρήσεων,
 •  τη σύνταξη πλήρους φακέλου, αιτήματος καθορισμού του ΒΙΟ.ΠΑ.Κ.\


Παρεχόμενες υπηρεσίες από την Alpha MENTOR

 • συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και του Κυρίου του Έργου, όπως ενδεικτικά της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος του ΥΠ.ΑΝΑ.), της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Δ/νση Δημόσιων έργων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), κ.λ.π.
 •  υποστήριξη, υλοποίηση του έργου, ως προς τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των τεχνικών μελετών και του τεχνικού έργου, την αξιολόγηση των προτάσεων των διαγωνιζόμενων, την εισήγηση για την ανάθεση των έργων, την εισήγηση και την προετοιμασία της διαδικασίας για τη σύναψη συμβάσεων με μελετητές και κατασκευαστές έργων, την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης εργασιών και την υποβοήθηση του φορέα στην προσωρινή και οριστική παραλαβή έργου.
 •  διαχείριση, έλεγχο και παρακολούθηση της χρηματοδότησης του έργου και της πληρωμής των μελετών και των έργων και γενικά των χρηματοροών, της παρακολούθησης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των έργων και μελετών και την υποβολή εισηγήσεων και προβλημάτων των έργων και μελετών, καθώς και την τήρηση των σχετικών συμβάσεων από τους αναδόχους.
 •  σύνταξη των απαραίτητων εκθέσεων αναφοράς προς τους προϊστάμενους φορείς του έργου, τήρηση αρχείου έργου ΒΕΠΕ.
 • Το Έργο παρά τις σημαντικές -προβλεπόμενες και απρόβλεπτες- δυσκολίες που συνάντησε και την ανάγκη τήρησης των διαδικασιών δημοσίων έργων, υλοποιήθηκε σε ταχύτατο χρόνο. Σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν οι μελέτες και σε διάστημα έξι (6) μηνών κατασκευάσθηκε το τεχνικό έργο, τα δίκτυα υποδομής και το διοικητήριο.


Οι εργασίες που περαιώθηκαν στις 31/12/2008 σύμφωνα με την από Κ297 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων Α.Μ.-Θ. αφορούν, το σύνολο της κατασκευής των προβλεπόμενων από την πολεοδομική μελέτη του γηπέδου οδών, τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων, το κτίριο Διοίκησης του Βιοτεχνικού Πάρκου και την εξυγίανση του χώρου. Παράλληλα αντιμετωπίστηκε ο πλήρης εξοπλισμός του Διοικητηρίου και οργανώθηκε η ετοιμότητα λειτουργίας του.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αλλά και τις ιδιαιτερότητες του ΒΙΟ.ΠΑ.Κ., δημιουργήθηκε ο "Κανονισμός Λειτουργίας του ΒΙΟ.ΠΑ.Κ.", ο οποίος εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 28/11/2008.

Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει:

 • τις προϋποθέσεις και τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ.Κ.,
 • τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιόκτητων ακινήτων και των παραγόμενων δικαιωμάτων προς τρίτους,
 • τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων κάθε φύσης υποδομών και εγκαταστάσεων,
 • τη διοίκηση και διαχείριση του ΒΙΟ.ΠΑ.Κ.,
 • τις κοινόχρηστες δαπάνες,
 • τον έλεγχο επιχειρήσεων από το "Φορέα ΒΙΟ.ΠΑ.Κ.",
 • τους οικονομικούς πόρους του ΒΙΟ.ΠΑ.Κ.,
 • τις τελικές και μεταβατικές διατάξεις.Ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την Πόλη και το Νομό Καβάλας, υλοποιήθηκε. Αφορά Έργο με πολυεπίπεδες θετικές επιπτώσεις, ιδιαιτέρως εκείνες οι οποίες αφορούν στην αποσυμφόρηση του αστικού ιστού της Πόλης της Καβάλας και της περιαστικής ζώνης και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις του Νομού Καβάλας.Οι διαδικασίες και ενέργειες για την διοικητική και θεσμική ωριμότητα του, ήταν πλήρεις και σύμφωνες με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Έτσι παραδίδεται ένα έργο υποδομής προς τον επιχειρηματικό κόσμο του Ν. Καβάλας, πλήρους νομιμότητας και ετοιμότητας για να υποδεχθεί την εγκατάσταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.


Περισσότερα:
www.viopak.gr
 

  Πίσω  
Σημαντικά Έργα
 Iχθυοτροφικό - Οικοτουριστικό πάρκο Τηθύς
 Ανάπτυξη - Οργάνωση και λειτουργία του
 Αναστήλωση και επανάχρηση του Πύργου Nebojsa
περισσότερα
Τελευταία Νέα
 16-07-2009
ΤΗΘΥΣ : Ένα επισκέψιμο Φυσικό Ιχθυοτροφικό
 17-06-2009
Ξεκίνησαν τα έργα στον Πύργο Nebojsa
 28-05-2009
Alpha MENTOR: Με σταθερό προσανατολισμό στην
περισσότερα